Съдържание

Тема 1. Въведение в етичното хакерство

 • Класифициране на видовете хакери и на заплахите за информационните и комуникационните технологии
 • Етичното хакерство и законови разпоредби
 • Въведение в използваните инструменти
 • Кратко въведение в криптографията

Тема 2. Статичен анализ, деасемблиране и декомпилиране на приложения

 • Анализ на изходен код на изпълними файлове
 • Анализ на изходен код на Web приложение
 • Декомпилиране на .NET и Java приложения
 • Деасемблиране на .NET приложения
 • Деасемблиране на Windows и Linux приложения

Тема 3. Fuzzing

 • Модели за анализ на софтуер
 • Дефиниция на “Fuzz Testing”
 • Инструменти Peach и Sulley

Тема 4. Shellcode Видове “shellcode”

 • “Shellcode” в потребителско адресно пространство
 • Криптиране на “shellcode”
 • Проблеми с адресното пространство и стартиране на “shellcode”
 • Базов “shellcode” за Linux
 • Microsoft® Windows “shellcode”

Тема 5. Metasploit и Veil-Framework

 • Архитектура на Metasploit
 • Основни команди за msfconsole
 • Сканиране и разузнаване
 • Проверка за технологични пропуски на операционни системи
 • Атаки на целеви приложения и избягване на защитни системи
 • Meterpreter
 • Автоматизиране на анализите с msfconsole
 • Инструмент msfvenom
 • Armitage
 • Aux модули
 • Инсталиране на Veil-Framework
 • Veil-Evasion

Тема 6. Разузнаване и сканиране за технологични пропуски

 • Видове разузнаване и цели
 • Maltego
 • Internet Archive Wayback Machine
 • Мрежово сканиране
 • Етапи при сканиране за технологични пропуски
 • Tenable Nessus
 • Rapid7 InsightVM
 • OpenVAS

Тема 7. Атаки на пароли

 • Атаки с цел достъп до ресурси
 • “Rainbow” таблици и Ophcrack
 • Речников подход за анализ на криптографски хешове
 • Криптографски анализ на хеш по метода на грубата сила
 • Инструменти за атаки на пароли
 • Заобикаляне на защитните механизми на Windows 10 (CVE-2015-0057)
 • Инструмент Kon-Boot
 • Повишаване на правата чрез “Startup Repair”
 • Атаки на пароли чрез хардуерни модули

Тема 8. Атаки, насочени към каналното и мрежовото ниво на OSI модела

 • Кратко представяне на Yersinia
 • Атака „ARP Cache Poisoning“
 • Инструмент Ettercap
 • Инструмент macof
 • Инструмент tcpdump
 • Wireshark
 • Colasoft Capsa Free
 • Colasoft Packet Builder и Packet Player
 • Scapy
 • Инструмент driftnet

Тема 9. Отказ на услуги (DoS и DDoS)

 • Инструмент slowloris
 • Видове DoS атаки
 • Примерни DoS атаки
 • Distributed DoS атаки

Тема 10. Технология “Honeypot” и анонимен достъп до интернет

 • Технология “Honeypot”
 • Kippo
 • Dionaea
 • Методи за откриване на “Honeypot”
 • Tor Project и I2P

Тема 11. Атаки на безжични мрежи

 • Въведение в IEEE 802.11
 • Подсигуряване и атаки на IEEE 802.11 комуникация
 • Създаване на фиктивна точка за достъп
 • DoS атаки на безжични мрежи

Тема 12. Атаки на WEB сървъри и WEB приложения

 • Атаки, насочени към Web сървъри
 • Атаки, насочени към Web приложения
 • OWASP Zed Attack Proxy
 • Burp Suite
 • Paros
 • Web Application Attack and Audit Framework (w3af)
 • Инструмент joomscan
 • Инструмент wpscan
 • Acunetix Vulnerability Scanner
 • Среда BeEF

Тема 13. Атаки към СУБД и инжектиране на SQL

 • Чести атаки към бази данни и СУБД
 • Зловреден код “SQL Slammer”
 • Атаки към MySQL
 • Атаки към Microsoft® SQL Server

Тема 14. Атаки на мобилни устройства с Android

 • Приложение на MSF за атака на Android
 • Атака на Bluetooth комуникация

Продължителност на отделните теми

Тема Лекция (ч.) Упражнения (ч.) Общо (ч.)
Тема 1 1 2 3
Тема 2 1 2 3
Тема 3 1 1 2
Тема 4 1,5 3 4,5
Тема 5 2 5 7
Тема 6 1 2 3
Тема 7 1,5 3 4,5
Тема 8 2 4 6
Тема 9 1 1 2
Тема 10 1 2 3
Тема 11 2 4 6
Тема 12 2 3 5
Тема 13 2 2 4
Тема 14 2 2 4
Тест     3

Планирано времетраене на курса

 

Забележка: съдържанието на курса и времетраенето могат да бъдат минимално изменени, а направените промени ще бъдат публикувани на сайта.

Предишна страница: Курс Следваща страница: Обща информация