Съдържание

Глава 1. Въведение в етичното хакерство

 • История на заплахите за информационните технологии
 • Класифициране на видовете хакери и на заплахите за информационните и комуникационните технологии
 • Етичното хакерство и законови разпоредби
 • Въведение в използваните инструменти
 • Въведение в криптографията
 • Заключение
Глава 2. Статичен анализ на приложения
 • Анализ на изходен код на изпълними файлове
 • Анализ на изходен код на Web приложение
 • Заключение
Глава 3. Деасемблиране и декомпилиране на приложения
 • Декомпилиране на .NET и Java приложения
 • Деасемблиране на .NET приложения
 • Деасемблиране на Windows и Linux приложения
 • Заключение
Глава 4. Fuzzing
 • Модели за анализ на софтуер
 • Дефиниция на “Fuzz Testing”
 • Въведение в разгледания пример за peach
 • Peach
 • Sulley
 • Заключение
Глава 5. Shellcode Видове “shellcode”
 • “Shellcode” в потребителско адресно пространство
 • Криптиране на “shellcode”
 • Проблеми с адресното пространство и стартиране на “shellcode”
 • Базов “shellcode” за Linux
 • Microsoft® Windows “shellcode”
 • Зловреден код в адресното пространство на ядрото
 • Ресурси, свързани с „shellcode”
 • Заключение
Глава 6. Metasploit
 • Архитектура на Metasploit
 • Инсталиране на Metasploit Community под Linux
 • Обновяване на Metasploit
 • Основни команди за msfconsole
 • Сканиране и разузнаване
 • Проверка за технологични пропуски на операционни системи
 • Атаки на целеви приложения и избягване на защитни системи
 • Meterpreter
 • Автоматизиране на анализите с msfconsole
 • Инструмент msfvenom
 • Armitage
 • Aux модули
 • Заключение
Глава 7. Veil-Framework
 • Инсталиране на Veil-Framework
 • Veil-Evasion
 • Veil-Catapult
 • Veil-Pillage
 • Veil-PowerView
 • Заключение
Глава 8. Разузнаване
 • Видове разузнаване и цели
 • Полезни инструменти
 • Maltego
 • FOCA
 • Internet Archive Wayback Machine
 • Мрежово сканиране
 • Заключение
Глава 9. Сканиране за технологични пропуски
 • Етапи при сканиране за технологични пропуски
 • Tenable Nessus
 • Rapid7 Nexpose
 • OpenVAS
 • Заключение
Глава 10. Атаки на пароли
 • Атаки с цел достъп до ресурси
 • “Rainbow” таблици и Ophcrack
 • Речников подход за анализ на криптографски хешове
 • Криптографски анализ на хеш по метода на грубата сила
 • Инструменти за атаки на пароли
 • Заключение
Глава 11. Атаки, насочени към каналното ниво на OSI модела
 • Инструмент Yersinia
 • Атака „ARP Cache Poisoning“
 • Инструмент Ettercap
 • Инструмент macof
 • Заключение
Глава 12. Подслушване на мрежови трафик и генериране на пакети
 • Инструмент tcpdump
 • Wireshark
 • Colasoft Capsa Free
 • Colasoft Packet Builder и Packet Player
 • Scapy
 • Инструмент driftnet
 • Заключение
Глава 13. Отказ на услуги (DoS и DDoS)
 • Инструмент slowloris
 • Видове DoS атаки
 • Примерни DoS атаки
 • Distributed DoS атаки
 • Заключение
Глава 14. Технология “Honeypot”, избягване на IDS, защитни стени и Routersploit
 • Технология “Honeypot”
 • Kippo
 • Dionaea
 • Методи за откриване на “Honeypot”
 • Tor Project
 • I2P
 • Заключение
Глава 15. Атаки на безжични мрежи
 • Въведение в IEEE 802.11
 • Подсигуряване и атаки на IEEE 802.11 комуникация
 • Създаване на фиктивна точка за достъп
 • DoS атаки на безжични мрежи
 • Заключение
Глава 16. Социално инженерство
 • Директно насочено към хора социално инженерство
 • Социално инженерство с компютърни системи
 • Заключение
Глава 17. Комплексен зловреден софтуер
 • Advanced Persistent Threats (APT)
 • Още за експлойтите в ядрото
 • Ransomware
 • Заключение
Глава 18. Атака “Man in the Cloud”
 • Обобщен принцип на работа на MITC
 • Атака от тип “Quick Double Switch” (QDS)
 • Атака от тип “Persistent Double Switch” (PDS)
 • Атака от тип “Single Switch” (SS)
 • Запазване на достъпа
 • Проведени MITC атаки от Imperva
 • Заключение
Глава 19. Атаки на WEB сървъри и WEB приложения
 • Атаки, насочени към Web сървъри
 • Атаки, насочени към Web приложения
 • Подготовка на експериментална система
 • OWASP Zed Attack Proxy
 • OWASP Vulnerable Web Applications Directory Project
 • Burp Suite
 • Paros
 • Web Application Attack and Audit Framework (w3af)
 • Инструмент joomscan
 • Инструмент wpscan
 • Acunetix Vulnerability Scanner
 • Среда BeEF
 • Заключение
Глава 20. Още за експлойтите и заобикаляне на пароли при Microsoft® Windows
 • Атака “Shatter”
 • Заобикаляне на защитните механизми на Windows 10 (CVE-2015-0057)
 • Инструмент Kon-Boot
 • Повишаване на правата чрез “Startup Repair”
 • Атаки на пароли чрез хардуерни модули
 • Заключение
Глава 21. Атаки към мрежови маршрутизатори
 • Атаки към домашни маршрутизатори
 • Атаки към корпоративни маршрутизатори
 • Заключение
Глава 22. Атаки към СУБД и инжектиране на SQL
 • Чести атаки към бази данни и СУБД
 • Зловреден код “SQL Slammer”
 • Атаки към MySQL
 • Атаки към Microsoft® SQL Server
 • Заключение
Глава 23. Атаки на мобилни устройства с Android
 • Приложение на MSF за атака на Android
 • Metaphor
 • Атака на Bluetooth комуникация
 • NFC атаки
 • Заключение
Заключение
Предишна страница: Начало Следваща страница: Примерна глава